fbpx
GoVisit Kundeservice Fugl

GoVIsit vilkår

I følgende tekst beskriver vi gældende vilkår og betingelser

Vilkår for partnerskab

Gratis bruger

En gratis bruger betegnes som en “partner” i følgende betingelser. 

Priser

Alle priser er opgjort i DKK ex. moms

Betingelser GoVisit Tickets

GoVisit Tickets leveres igennem Ticketbutler og alle vilkår og betingelser fremgår på følgende side.: https://govisit.ticketbutler.io/da/tandc/

Bindingsperiode for Partnerskab

Partnerskab tegnes for en længde der fremgår af den indgåede partnerskabsaftale.

Opsigelse

Du kan opsige dit medlemsskab med 1 måneds varsel. Såfremt dit partnerskab er tegnet for 1,2 eller 3 år, fornys dit partnerskab automatisk med ny tilsvarende periode, såfremt vi ikke har modtaget Jeres opsigelse rettidigt. Uanset hvornår og i hvilken sammenhæng du opsiger dit Partnerskab, vil vi ikke refundere den betalte ydelse. Såfremt du sælger din forretning, kan dit Partnerskab følge den nye ejer; denne ændring vil blive faktureret med et beløb på kr. 500,-
GoVisit er berettiget til at ophæve Partnerskabet uden varsel og med øjeblikkelig virkning, såfremt en GoVisit Partner ikke overholder GoVisit Vilkår for Partnerskab.

Betalingsbetingelser

8 dage netto. Ved for sen betaling beregnes morarente 2,0 procent pr. måned. 
Ved udsendelse af betalingspåmindelse/rykker beregnes gebyr på kr. 100,00 pr. nota
Såfremt betalingsfristen ikke overholdes, har GoVisit ret til midlertidigt at inaktivere den pågældende GoVisit Partners profil, indtil betaling er modtaget. Denne periode godtgøres ikke som følgende af manglende adgang, når lukningen skyldes manglende rettidig betaling. 

Ændringer i Vilkår for Partnerskab

GoVisit er berettiget til at foretage ændringer i disse vilkår, herunder foretage prisændringer, dog skal sådanne ændringer varsles med minimum 14 dages varsel før udløb af Partnerskabsperioden, og således at du varslet evt. ændringer inden en nye partnerskabsperiode igangsættes. Ønsker du som Partner ikke at fortsætte dit partnerskab under de ændrede vilkår, bedes du kontakte os pr. mail på jesper@govisit.dk og opsige dit medlemsskab. Modtager vi ikke denne opsigelse indenfor de 14 dage, forventer vi, at du har accepteret vores nye vilkår, og at du dermed ønsker at fortsætte dit Partnerskab på de dertilhørende nye vilkår. 

Brugsbetingelser for dig som Partner

Følgende betingelser fastsætter de retningslinjer der er gældende for et GoVisit Partnerskab.
I det følgende angives Partnere som de virksomheder eller personer der tegner en aftale med GoVisit. 
GoVisit nævnes som udbyderen af platformen GoVisit. Brugere er de personer som vælger at benytte GoVisit platformen til at søge informationer.  

Support

Som partner har du adgang til support via telefon og e-mail indenfor GoVisit´s normale åbningstid. Denne support tilbydes i forhold til brugen af GoVisit platforme, herunder administrationsmodul samt App. Vi tilbyder ingen support af Partneres egne hardware og software løsninger.

Brugsbetingelser

Ved at acceptere vores vilkår og betingelser samt betale for den dertil hørende ydelse som GoVisit Partner vil du modtage et partner login til administration af din profil i vores platform. Dette partner login er tidsbegrænset til den aftalte periode, og giver en ikke-overdrageligt og ikke-eksklusiv brugsret til de funktioner der er indeholdt i dit GoVisit Partnerskab. 

Eksempel.: Tegner du et Partnerskab, vil du eks. kunne tilføje og redigere følgende data.: Billeder. Beskrivelse. Info & Priser. Åbningstider. Indsætte din adresse. Linke til evt. Billetkøb, Link til video, Tilbud, Nyheder med mere. 

Adgangen opnås i en webbrowser og adgangslink og administrationsside stilles til rådighed af GoVisit. Det er Partnerens ansvar at have de fornødne præmisser, herunder internetadgang samt hardware og software, for at kunne tilgå dette. GoVisit kan til enhver tid foretage ændringer i det administrationsmodul der stilles til rådighed, samt det link der henviser hertil. I det tilfælde er det Partnerens ansvar at holde sit software og hardware opdateret i forhold til at kunne bruge opdaterede login og administrationsmodul. 

Det er ikke tilladt og du accepterer herved, at du IKKE må hjælpe andre eller i egen kraft, forsøge at adskille kildekoden med henblik på at kopiere eller fremstille afledte produkter heraf. 

Tilsikring af overholdte brugsbetingelser

GoVisit partnere er ansvarlige for at interne medarbejdere som tildeles adgang, er bekendt med og informeret omkring betingelserne for at benytte denne adgang som GoVisit Partner. GoVisit er til enhver tid berettiget til at foretage kontrol af hvor vidt disse betingelser er overholdt, og Partnere er denne sammenhæng berettiget til at give GoVisit adgang til hardware og software hos Partneren, for at kunne kontrollere dette.  

Partnerlogin

Som partner angiver du en person som får tildelt et personligt login og password. Du kan også tilvælge flere brugere, som ligeledes vil modtage en personlig adgang. Login og Password er strengt personligt, og må på ingen måde videregives til 3 part eller andre kollegaer uden forudgående aftale med GoVisit. 

Opbevaring af personlige oplysninger

Som GoVisit Partner kan du give os personlige oplysninger som benyttes til at kommunikere med dig som kunde, samt i forbindelse med at give dig adgang til vores platforme. Vi bestræber os på at sikre disse oplysninger med acceptable midler, og du vil til enhver tid kunne få oplyst hvilke informationer vi har liggende på dig. Du kan kontakte vores databehandler ansvarlige på jesper@govisit.dk og kan efter ønske få slettet data som ikke ønskes opbevaret. Ve opbevarer udelukkende disse data så længe disse data er nødvendige for at kunne levere, den af jer som partner, bestilte service. Oplysninger deles ikke med 3. part. Oplysningerne kan dog anvendes internt hos GoVisit med i statistisk henseende, med henblik på løbende udvikling af vores services og produkter. 

Opdateringer og ændringer af GoVisit platformen

GoVisit har til enhver tid ret til at ændre i GoVisit Platformene, herunder fjerne, tilføje eller ændre funktioner som GoVisit finder nødvendige, med henblik på at levere sine Partnere den bedst mulige service. Det vil til enhver tid være GoVisit der afgør hvilke funktioner vores platforme skal indeholde. Input er dog velkomne på jesper@govisit.dk
Ændringer i GoVisit platformen har ingen indflydelse på Partnerens forpligtigelser i forhold til indgåede Partnerskabs aftaler, og ændringer kan ikke gøres gældende som misligholdelse af forpligtigelser overfor GoVisit.

Ophavsret

GoVisit har ophavsret og enhver anden rettighed til de data som GoVisit Partnere får adgang til via Partner Login til GoVisit Platforme, herunder administrationsmodul og GoVisit App. Ophavsretten gælder også evt. fysisk materiale som uddeles i forbindelse med et Partnerskab. GoVisit Partnere skal respektere denne ophavsret, og er ansvarlig uden nogen beløbsmæssig begrænsning for overtrædelse heraf.

Data

Som partner har du alene ansvaret for alle data du som partner tilfører GoVisit platformen, og GoVisit kan ikke stilles til regnskab for disse data. 

Når du som partner tilfører tekst, billeder og video til din profil, er det vigtigt at understrege, at du som Partner er ansvarlig for, at du har alle rettigheder til disse data. Det er ikke tilladt at uploade tekst, billeder og andet materiale til GoVisit´s platforme, der er ulovligt, stødende, racistisk, krænkende, pornografisk, nedsættende og truende.

Rettigheder til indhold

GoVisit partnere kan tilføje indhold i form af nyheder, tilbud, beskrivelser, åbningstider, priser, billeder, logo, video osv. GoVisit kan frit bruge disse data i forbindelse med markedsføringskampagner af enhver art, uden forudgående aftale med GoVisit Partnere. 

GoVisit har ret til at slette alt indhold på en Partner Profil efter endt aftaleperiode. GoVisit kan dog også vælge at beholde disse data, med mindre den tidligere Partner ytrer et skriftligt ønske herom. 

GoVisit er berettiget til, såfremt det kommer fra en retslig instans, at give 3. part adgang til GoVisit Partners data, dog udelukkende såfremt der er retslig belæg herfor. 

Pushbeskeder

Vælger du et Partnerskab med mulighed for at pushe beskeder ud til de brugere som følger dig eller dine events, samt tjekker ind på disse, er det dit ansvar som udbyder, at holde en sober tone, samt vægte og veje hvor ofte det giver mening at pushe beskeder ud. 

Håndtering af ulovligt indhold

Såfremt GoVisit bliver opmærksomme på at en GoVisit Partner udbyder, offentliggør og linker til tekster, billeder, filmklip eller billetsider, som GoVisit med overvejende sandsynlighed kan vurdere er ulovligt eller strider imod tredjeparts rettigheder, forbeholder GoVisit sig retten til, uden varsel, at fjerne dette indhold, uden at GoVisit kan holdes erstatningsansvarlig for eventuelle tab som Partneren måtte lide, som følge af at GoVisit har fjernet dette indhold. Endvidere gælder samme rettigheder for GoVisit, såfremt GoVisit kan konstatere at uploadet data har krænkende karakter, eller i en eller flere sammenhænge har eller kan opfattes som stødende. 

GoVisit´s Ansvar

GoVisit har en hostingaftale med Diviso ApS som hoster al data hos Dandomain. 
GoVisit har igennem samarbejde med førnævnte leverandører, bestræbet sig på at vælge leverandører med stor grad af sikkerhed og back-up løsninger. På trods af dette, vil det aldrig 100% kunne garanteres, at nedbrud af IT mæssig karakter kan forekomme. 

GoVisit kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabt data i denne sammenhæng, og kan ikke stilles erstatningsansvarlig for evt. tab, såfremt kundens data ikke kan genskabes fra backup. 
GoVisit er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af mistet data, og vil altid anbefale Partnere at have backup af al data som uploades til GoVisit. GoVisit kan ej heller holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til data. 

GoVisit bestræber sig på at vores platform er aktiv 24 timer i døgnet hele året rundt. GoVisit er dog berettiget til at afbryde driften i tilfælde af vedligeholdelse, drift forstyrrelser eller lignende. GoVisit vil så vidt muligt varsle dette forinden. 

GoVisit kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader overfor GoVisit Partnere eller tredjeparter, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, udvekommendes adgang eller manglende levering af serviceydelser. 

GoVisit er ansvarlig for evt. produktskader, som beskrives i bestemmelserne i produktansvarsloven, som ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig produktansvar i enhver anden sammenhæng.

Force Majeure

I tilfælde af forhold som ligger uden for parternes ( GoVisit og Partnere ) kontrol, skal ingen af parterne holdes for ansvarlige i forhold til en Partnerskabs aftale, såfremt forholdende lå uden for Parternes kontrol ved indgåelse af Partnerskabet eller burde være taget i betragtning og ej heller burde have være undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til mobilisering og krig, naturkatastrofer, lockout, strejke, svigtende forsyninger, borgerlige uroligheder, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparater, afbrydelse af energiforsyning, cyberangreb & virusangreb i GoVisit platforme samt import og eksport forbud. Tilsvarende forhold kan gøre sig gældende, når og hvis GoVisit leverandører bliver ramt af forhold der gør sig gældende på samme præmisser.

Tvist

I tilfælde af uenigheder, er disse Vilkår for Partnerskab og indgåede Partnerskaber, underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist omkring disse skal afgøres ved retten i Viborg.

Betingelser

Tilmelding til mailliste:
Ved at tilmelde dig, accepterer du at GoVisit må sende dig mails. Du kan til enhver tid afmelde dig fra listen via en af de modtagne mails.