GoVisit Kundeservice Fugl

GoVIsit vilkår

I følgende tekst beskriver vi gældende vilkår og betingelser

Enjoy
Nordjylland

Vilkår for benyttelse af GoVisit platformen igennem EnjoyNordjylland
Brugsbetingelser for dig som bruger

Følgende betingelser fastsætter de retningslinjer der er gældende for aktører igennem Enjoy Nordjylland. I det følgende angives aktører som de virksomheder eller personer der har fået adgang til GoVisit. GoVisit nævnes som udbyderen af platformen GoVisit. Brugere er de personer som vælger at benytte GoVisit platformen til at søge informationer.  

Support

Som aktør har du adgang til support via telefon og e-mail indenfor GoVisit´s normale åbningstid. Denne support tilbydes i forhold til brugen af GoVisit platforme, herunder administrationsmodul samt App. Vi tilbyder ingen support af aktørers egne hardware og software løsninger.

Brugsbetingelser

Ved at acceptere vores vilkår og betingelser, vil du modtage et aktør login til administration af din profil i vores platform. Dette aktør login er tidsbegrænset til den aftalte periode (2021), og giver en ikke-overdrageligt og ikke-eksklusiv brugsret til de funktioner der er indeholdt i samarbejdet med Enjoy Nordjylland. 

Eksempel.: Du vil. eks kunne tilføje og redigere følgende data.: billeder. beskrivelse. Info & Priser. Åbningstider. Indsætte din adresse. Linke til evt. billetkøb, link til video, tilbud, nyheder med mere. 

Adgangen opnås i en webbrowser og adgangslink og administrationsside stilles til rådighed af GoVisit. Det er aktørens ansvar at have de fornødne præmisser, herunder internetadgang samt hardware og software, for at kunne tilgå dette. GoVisit kan til enhver tid foretage ændringer i det administrationsmodul der stilles til rådighed, samt det link der henviser hertil. I det tilfælde er det aktørens ansvar at holde sit software og hardware opdateret i forhold til at kunne bruge opdaterede login og administrationsmodul. 

Det er ikke tilladt og du accepterer herved, at du IKKE må hjælpe andre eller i egen kraft, forsøge at adskille kildekoden med henblik på at kopiere eller fremstille afledte produkter heraf.

Tilsikring af overholdte brugsbetingelser

GoVisit aktører er ansvarlige for at interne medarbejdere som tildeles adgang, er bekendt med og informeret omkring betingelserne for at benytte denne adgang som GoVisit aktør. GoVisit er til enhver tid berettiget til at foretage kontrol af hvor vidt disse betingelser er overholdt, og aktører er i denne sammenhæng berettiget til at give GoVisit adgang til hardware og software hos aktøren, for at kunne kontrollere dette. 

Aktørlogin

Som aktør angiver du en person som får tildelt et personligt login og password. Du kan også tilvælge flere brugere, som ligeledes vil modtage en personlig adgang. 

Opbevaring af personlige oplysninger

Som GoVisit aktør kan du give os personlige oplysninger som benyttes til at kommunikere med dig som aktør, samt i forbindelse med at give dig adgang til vores platforme. Vi bestræber os på at sikre disse oplysninger med acceptable midler, og du vil til enhver tid kunne få oplyst hvilke informationer vi har liggende på dig. Du kan kontakte vores databehandler ansvarlige på jesper@govisit.dk og kan efter ønske få slettet data som ikke ønskes opbevaret. Ve opbevarer udelukkende disse data så længe disse data er nødvendige for at kunne levere, den af Jer som aktør, bestilte service. Oplysninger deles ikke med 3 part. Oplysningerne kan dog anvendes internt hos GoVisit i statistisk henseende, med henblik på løbende udvikling af vores services og produkter.  

Opdateringer og ændringer af GoVisit platformen

GoVisit har til enhver tid ret til at ændre i GoVisit Platformene, herunder fjerne, tilføje eller ændre funktioner som GoVisit finder nødvendige, med henblik på at levere sine aktører den bedst mulige service. Det vil til enhver tid være GoVisit der afgør hvilke funktioner vores platforme skal indeholde. Input er dog velkomne på jesper@govisit.dk
Ændringer i GoVisit platformen har ingen indflydelse på aktørens forpligtigelser i forhold til indgåede aftaler, og ændringer kan ikke gøres gældende som misligholdelse af forpligtigelser overfor GoVisit.

Ophavsret

GoVisit har ophavsret og enhver anden rettighed til de data som GoVisit aktører  får adgang til via aktør Login til GoVisit Platforme, herunder administrationsmodul og GoVisit App. Ophavsretten gælder også evt. fysisk materiale som uddeles i forbindelse med et samarbejde. GoVisit aktører skal respektere denne ophavsret, og er ansvarlig uden nogen beløbsmæssig begrænsning for overtrædelse heraf.

Data

Som aktør har du alene ansvaret for alle data du som aktør tilfører GoVisit platformen, og GoVisit kan ikke stilles til regnskab for disse data. 

Når du som aktør tilfører tekst, billeder og video til din profil, er det vigtigt at understrege, at du som aktør er ansvarlig for at du har alle rettigheder til disse data. Det er ikke tilladt at uploade tekst, billeder og andet materiale til GoVisit´s platforme, der er ulovligt, stødende, racistisk, krænkende, pornografisk, nedsættende og truende.

Rettigheder til indhold

GoVisit aktører kan tilføje indhold i form af nyheder, tilbud, beskrivelser, åbningstider, priser, billeder, logo, video osv. GoVisit kan frit bruge disse data i forbindelse med markedsføringskampagner af enhver art, uden forudgående aftale med GoVisit aktører. 

GoVisit har ret til at slette alt indhold på en aktør Profil efter endt aftaleperiode. GoVisit kan do også vælge at beholde disse data, med mindre den tidligere aktør ytrer et skriftligt ønske herom. 

GoVisit er berettiget til, såfremt det kommer fra en retslig instans, at give 3 part adgang til GoVisit aktørs data, dog udelukkende såfremt der er retslig belæg herfor. 

Pushbeskeder

Vælger du et partner skab med mulighed for at pushe beskeder ud til de brugere som følger dig eller dine events, samt tjekker ind på disse, er det dit ansvar som udbyder, at holde en sober tone, samt vægte og veje hvor ofte det giver mening at pushe beskeder ud. 

Håndtering af ulovligt indhold

Såfremt GoVisit bliver opmærksomme på at en GoVisit aktør udbyder, offentliggør og linker til tekster, billeder, filmklip eller billetsider, som GoVisit med overvejende sandsynlighed kan vurdere er ulovligt eller strider imod tredjeparts rettigheder, forbeholder GoVisit sig retten til, uden varsel, at fjerne dette indhold, uden at GoVisit kan holdes erstatningsansvarlig for eventuelle tab som aktøren måtte lide, som følge af at GoVisit har fjernet dette indhold. Endvidere gælder samme rettigheder for GoVisit, såfremt GoVisit kan konstatere at uploadet data har krænkende karakter, eller i en eller flere sammenhænge har eller kan opfattes som stødende. 

GoVisit´s Ansvar

GoVisit har en hostingaftale med Mysupport ApS som hoster al data hos Dandomain. 
GoVisit har igennem samarbejde med førnævnte leverandører, bestræbet sig på at vælge leverandører med stor grad af sikkerhed og back-up løsninger. På trods af dette, vil det aldrig 100% kunne garanteres, at nedbrud af IT mæssig karakter kan forekomme. 
 
GoVisit kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabt data i denne sammenhæng, og kan ikke stilles erstatningsansvarlig for evt. tab, såfremt kundens data ikke kan genskabes fra backup. 
GoVisit er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af mistet data, og vil altid anbefale aktører at have backup af al data som uploades til GoVisit. GoVisit kan ej heller holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til data. 

GoVisit bestræber sig på at vores platform er aktiv 24 timer i døgnet hele året rundt. GoVisit er dog berettiget til at afbryde driften i tilfælde af vedligeholdelse, drift forstyrrelser eller lignende. GoVisit vil så vidt muligt varsle dette forinden. 

GoVisit kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader overfor GoVisit aktører eller tredjeparter, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, udvekommendes adgang eller manglende levering af serviceydelser. 

GoVisit er ansvarlig for evt. produktskader, som beskrives i bestemmelserne i produktansvarsloven, som ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig produktansvar i enhver anden sammenhæng.

Force Majeure

I tilfælde af forhold som ligger uden for aktører ( GoVisit og aktørers ) kontrol, skal ingen af parterne holdes for ansvarlige i forhold til aftalen, såfremt forholdende lå uden for Parternes kontrol ved indgåelse af samarbejdet eller burde være taget i betragtning og ej heller burde have være undgået eller overvundet, herunder men ikke begrænset til mobilisering og krig, naturkatastrofer, lockout, strejke, svigtende forsyninger, borgerlige uroligheder, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparater, afbrydelse af energiforsyning, cyberangreb & virusangreb i GoVisit platforme samt import og eksport forbud. Tilsvarende forhold kan gøre sig gældende, når og hvis GoVisit leverandører bliver ramt af forhold der gør sig gældende på samme præmisser.

Tvist

I tilfælde af uenigheder, er disse Vilkår for aktører og det indgåede samarbejde med EnjoyNordjylland, underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist omkring disse skal afgøres ved retten i Viborg.

Betingelser

Tilmelding til mailliste:
Ved at tilmelde dig, accepterer du at GoVisit må sende dig mails. Du kan til enhver tid afmelde dig fra listen via en af de modtagne mails.